سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها: افراد جدیدی که یارانه می گیرند، چه کسانی هستند؟/ یارانه های جدید کی قابل برداشت می شود؟
ویژه7 ماه پیش
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها: افراد جدیدی که یارانه می گیرند، چه کسانی هستند؟/ یارانه های جدید کی قابل برداشت می شود؟