برخی سیاسیون لرستانی مانند «دایا دو رِشیاها» از هم‌اکنون‌ و بی‌دلیل به وزیر لرستانی آموزش و پرورش حمله می‌کنند!
اخبار لرستانویژه6 ماه پیش
برخی سیاسیون لرستانی مانند «دایا دو رِشیاها» از هم‌اکنون‌ و بی‌دلیل به وزیر لرستانی آموزش و پرورش حمله می‌کنند!